Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Пропозиції депутата становлять велику цінність

Депутат не знає, що його пропозиції становлять велику цінність. Депутат є повноважним і рівноправним членом відповідної ради – представницького органу місцевого самоврядування. Депутат наділяється всією повнотою прав, необхідних для забезпечення його реальної участі у діяльності ради та її органів. Просимо звернути особливу увагу на законодавчу формулу «реальна участь в діяльності ради».  Це своєрідна «вишенька на торті». На жаль, право депутатів на висловлення пропозицій не має належної практики в діяльності місцевих рад, самі депутати це своє право не розуміють і відповідно не використовують. Отже, давайте розбиратись. Згідно із законом  у виборчому окрузі депутат має право вносити на розгляд місцевих органів виконавчої влади, відповідних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатськими повноваженнями, брати участь у їх розгляді. Умовно можна розділити пропозиції на два види: пропозиції депутата і «транзитні» пропозиції. Слід відрізняти цих два види пропозицій, оскільки вони мають різні правові наслідки. Під «транзитними» пропозиціями, ми маємо на увазі пропозиції, що надійшли до депутата від громадян. На виконання свої повноважень депутат має право направити такі пропозиції на розгляд адресатам в порядку ст. 12 Закону України «Про статус депутата місцевої ради». Відносно «перенаправлених» депутатом пропозицій громадян, то депутат здійснює контроль за їх належним розглядом, а відповідні органи і посадові особи, що отримали такі пропозиції громадян від депутата зобов’язані направити відповідь не лише конкретному громадянину, а й депутату. Також варто особливу увагу приділяти пропозиціям, що висловлюються виборцями на адресу ради та її органів під час звітування депутата. Про наявність таких пропозицій депутат зобов’язаний поінформувати раду та її виконавчі органи. Реалізовуючи свої права в місцевій раді, депутат має право вносити на розгляд ради та її органів пропозиції з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю. 
Згідно із законом пропозиції і зауваження, висловлені депутатом на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями ради чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки, встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутата, який вніс пропозицію чи висловив зауваження, а також відповідну раду. Рада та її виконавчі органи забезпечують виконання пропозицій і зауважень депутатів, схвалених радою, інформують депутатів про реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними на сесіях рад. 

Пропозиції оголошуються депутатами на сесії ради (під сесією розуміється засідання постійних комісій та пленарні засідання ради). За формою висловлення пропозицій вони можуть бути усні та письмові, а також можуть без оголошення передаватись у письмовому вигляді під час пленарних засідань головуючому для приєднання до протоколу засідань. За адресатом пропозиції можуть бути внесені на розгляд ради, органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб. В залежності від адресату відрізняються форми розгляду. Пропозиції висловлені депутатом на адресу ради – розглядаються радою або, за її дорученням, однією з постійних комісій. Пропозиції депутата на адресу органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування можуть надсилати не усім органам, а виключно підзвітним і підконтрольним відповідній місцевій раді органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Якщо з органами ради зрозуміло – це виконавчий комітет і виконавчі органи, то відносно підзвітних і підконтрольних раді органів виконавчої влади потрібні деякі роз’яснення.

Системний аналіз законодавства дозволяє зробити висновок, що такими органами виконавчої влади є передусім місцеві державні адміністрації та їх голови в частині виконання делегованих повноважень районних і обласних рад, а також з питань бюджетної політики. Також пропозиції депутатів можуть направлятись будь-якому органу виконавчої влади з питань, що віднесені до компетенції ради і одночасно входять в коло повноважень відповідного органу.

Варто звернути увагу на те, що місцева рада має право встановити строк розгляду пропозицій депутата. Законодавство не містить норм щодо строків розгляду пропозицій. Тому, недобросовісні адресати отримавши від ради пропозиції депутатів можуть не надавати відповіді на них протягом тривалого (необмеженого) строку. Щоб запобігти таким зловживанням місцеві ради повинні в кожному випадку визначити із строком. Це може бути закріплено в конкретному рішенні ради. Рішення можуть стосуватись усіх пропозицій в цілому, що висловлені протягом однієї сесії, або по кожній окремо.   Оскільки регламент є нормативно-правовим актом, то при направленні пропозицій конкретному адресату достатнім буде лише послатись на строк встановлений нормами регламенту.

Норми регламенту є обов’язковими для виконання усіма органами влади, підприємствами, установами організаціями та їх посадовими особами. Окремий різновид пропозицій депутатів становлять пропозиції, що схвалені радою. Маються на увазі пропозиції, за які під час пленарного засідання проголосувала більшість від загального складу ради.

Законодавство дозволяє депутатам самостійно врегулювати (розширити, конкретизувати) порядок реалізації депутатами права на внесення пропозицій.