Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Форми сприяння депутату місцевої ради

Депутат не знає, що у органів влади (місцеві адміністрації, органи поліції, прокуратури, суду, міський голова, інші органи влади) є обов’язок сприяти депутату у виконанні покладених на нього обов’язків
Ці норми права часто повторюються і перетинаються між собою, але для депутатів вкрай важливо розуміти зміст нормативно-правових актів. Це дозволить депутату в одних випадках вимагати «належної поваги», а в інших не потрапляти в незручне становище. 
Отже, закон окреслює депутата як важливу складову місцевої влади і прагнучи забезпечити його статус встановлює наступні обов’язки для посадовців:

•    місцеві  органи  виконавчої  влади,  органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи зобов’язані сприяти депутатові місцевої ради в організації прийому громадян, розгляді їх пропозицій, заяв, скарг, у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов;

•    посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради, на звернення депутата місцевої ради надають йому довідкові матеріали та іншу інформацію, необхідні для здійснення депутатських повноважень;

•    місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам місцевих рад в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів, необхідних депутату місцевої ради, на прохання депутата здійснювати інші заходи, пов’язані з проведенням його звіту (зустрічі) перед (з) виборцями, у тому числі сприяти оповіщенню виборців про час і місце його (її) проведення;

•    місцеві ради та їх органи забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень;

•    рада та її органи сприяють депутатам місцевих рад в їх діяльності  шляхом створення відповідних умов, забезпечення депутатів  документами, довідково-інформаційними та іншими матеріалами, необхідними для ефективного здійснення депутатських повноважень, організовують вивчення депутатами місцевих рад законодавства, досвіду роботи рад;

•    місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, зобов’язані сприяти депутатам місцевої ради у здійсненні їх депутатських повноважень.
33 ч. 4 ст. 12, ч. 2 ст. 14, ч. 5 ст. 16, ч. 2, 3, 6 ст. 30 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад».

Таким чином, якщо відкинути зайву «полову», можна визначити, що закон впроваджує два види сприяння34 – загальне і конкретне.
Загальне сприяння – це усіляка чітко не визначена допомога, поради, не перешкоджання. Це дуже суперечливий обов’язок, який часто важко використати депутатам для захисту своїх прав чи обґрунтування своїх вимог. Такі нечіткі формулювання є неприпустимими з точки зору законодавчої техніки, оскільки термін «сприяння» без вказання конкретної форми виконання цього обов’язку є декларативною нормою. В законодавчих актах, які встановлюють статус депутата чи органу влади – це є неприпустимим. Звісно винахідливі депутати завжди зможуть використати наведені вище законодавчі формулювання у своїх депутатських зверненнях, запитах та у публічних виступах. Так само «розмитий» обов’язок чиновників сприяти депутату в його роботі може стати основою риторики при критиці органу влади. Але ці вигоди є доволі сумнівними, у порівнянні із можливістю службовців суб’єктивно тлумачити норми неконкретного закону і ухилятись від допомоги депутату.


Конкретне сприяння – це визначений законом обов’язок службовців. Конкретне сприяння також можна розділити на сприяння:

- із боку місцевих органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи;

- із боку посадових особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого  самоврядування,  керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради;

- із боку місцевих рад та їх органів.

Отже, пропонуємо поглянути на форми сприяння депутату, що зведені в таблицю.
Вид сприяння Хто сприяє Що означає

Сприяння:

-    в організації прийому громадян,

-    розгляді їх пропозицій, заяв, скарг

-    у створенні інших необхідних для його депутатської діяльності умов

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації державної і комунальної форм власності, їх посадові особи

Надання приміщень.

Розміщення інформаційних табличок про місце знаходження депутатської приймальні.

Розміщення скриньок для прийому звернень до депутата.

Надання інформації депутату для підготовки відповіді на звернення і заяви громадян.

Надання доступу до копіювальної техніки, телефоного зав’язку, електромережі під час проведення прийому тощо.

Надання довідкових матеріалів та іншої інформації, необхідні для здійснення депутатських повноважень

Посадові особи місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території відповідної ради

Передання чи надсилання депутату відповідних документів та інформації в паперовому чи електронному вигляді.

Сприяння:

-    в організації звітів (зустрічей) перед (з) виборцями

-    в оповіщенні вибор   ців про час і місце    звіту (зустрічі)

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності

Надання приміщень та обладнання необхідного для проведення звіту (зустрічі).

Надання інформаційних та довідкових матеріалів.

Надання місця на сайті або у друкованому виданні, розміщення в приміщенні оголошення про звіт (зустріч) депутата з виборцями.

Сприяння в депутатській діяльності

Рада та її органи

Створення належних умов для депутата (робота в сесійній залі, робоче місце, офісне обладнання, інтернет, електромережа тощо).

Забезпечення документами, довідковоінформаційними та іншими матеріалами.

Організація вивчення депутатами законодавства (інформування про зміни в законодавстві, організація навчальних заходів, створення косультативних служб в раді тощо).

Організація вивчення досвіду роботи рад (створення груп по обміну освідом, робочі поїздки в інші міста, партнерські відносини із містами тощо).

Забезпечують необхідні умови для ефективного здійснення депутатами місцевих рад їх повноважень

Місцеві ради та їх органи

Надання депутату з іншої місцевої ради можливості взяти участь в роботі місцевої ради та будь-якого її органу з правом дорадчого голосу (право виступити та взяти участь в голосуванні, забезпечити належне фіксування перебігу засідання в протоколі, надання відповідних витягів та копій з рішень, в обговоренні яких приймав участь депутат).

Низький рівень правової культури серед посадових осіб а також неналежна повага до депутатів місцевих рад і нерозуміння їх статусу зумовлюють різного роду конфлікти. Для запобігання таких ситуацій законодавчі формулювання обов’язків мають бути якомога чіткими і не допускати суб’єктивних звужених тлумачень. В приватному житті особа має повну свободу вибору в ставленні до порушення її прав. Часто людина не бажає переслідувати порушника і вимагати відновлення своїх прав. Але депутат такого вибору позбавлений, оскільки він не свої власні справи вирішує, депутат є офіційним представником усієї територіальної громади. Тому перешкоди депутату чи відмова в сприянні є свідченням зневажливого ставлення певного службовця до усіх мешканців села, селища, міста, району, області. Депутатам потрібно бути принциповими і вимогливими. Оскільки залишення без реагування свавільної поведінки посадовця, який не виконав вимоги депутата (не надав йому потрібного сприяння), негативно позначається в майбутньому не лише на самому депутаті, а й на авторитеті місцевої ради та інших депутатах.