Вільнянська районна рада
Вільнянський район Запорізької області

Діяльність установи

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ» ВІЛЬНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ (надалі - Установа) заснована на спільній власності територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району, забезпечує краєзнавчу, культурно-освітню, науково-дослідну та господарську діяльність, спрямовану на збирання, вивчення, експонування, демонстрування, популяризацію, збереження історико-культурної спадщини і використання культурних благ та культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян та дотримання їх прав у сфері культури.

 Установа здійснює свою діяльність на основі та відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», актів Президента України та Кабінету Міністрів України,  нормативних актів Міністерства культури України, інших чинних нормативних актів України, рішень Вільнянської районної ради, розпоряджень голови Вільнянської районної ради, наказів відділу культури і туризму Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області та Статуту, який затверджується Вільнянською районною радою.

Колекції основного фонду Установи є складовою частиною Музейного фонду України, є державною власністю. Установа володіє правом користування музейними колекціями, що входять до складу музейних фондів, і несе відповідальність за їх облік, охорону і збереження. Пам’ятки Музейного фонду України не підлягають роздержавленню і приватизації, знищенню з ідеологічних міркувань.

 Засновником Установи є Вільнянська районна рада (далі – Засновник), яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста Вільнянського району та діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Головною метою діяльності Установи є придбання, збереження, наукове дослідження, популяризація та експонування історичних, мистецьких і культурних пам’яток, сприяння відродженню національної свідомості українського народу, вихованню гармонійно розвиненої людини, розвитку українських національних традицій.

3.2. Головними завданнями Установи є:

3.2.1. Збирання, зберігання, вивчення, експонування музейних предметів.

3.2.2. Здійснення наукової, просвітницької й освітньої діяльності у галузі історії району і України, а також суміжних з ними наук та галузей.

3.2.3. Популяризація історії, а також суміжних наук та галузей.

3.2.4. Проведення інших заходів по збереженню історико-культурної спадщини.

3.3. Відповідно до покладених завдань Установа виконує такі функції:

 -  провадження діяльності у сфері культури, задоволення культурно – масових запитів населення, створення умов для доступу до культурних цінностей, збереження, примноження та пропаганди національного культурного надбання, формування громадської думки, духовного розвитку;

- збирання, вивчення, збереження, експонування музейних предметів;

- здійснення наукової, просвітницької й освітньої діяльності та популяризації у галузі історії району і України, а також суміжних з ними наук та галузей;

- проведення заходів по збереженню  історико-культурної спадщини Вільнянського району;

-  здійснення обліку, зберігання, консервації предметів, що перебувають у його фондах;

-  здійснення комплектування музейних фондів  шляхом прийняття в дар колекцій та окремих предметів від юридичних та фізичних осіб;

- проведення науково-дослідних робіт як із загальних історичних проблем, так і проблем суміжних історичних дисциплін, включаючи проблеми музеєзнавства;

- проведення вивчення й систематизації предметів зберігання, формування електронної бази даних, що містить відомості про предмети, ведення роботи із впровадження сучасних методів, методик та технологій в усі сфери діяльності Установи;

- здійснення експозиційно-виставкової діяльності;

- організація наукових конференцій, семінарів, практикумів й участь у них;

- розробка концепцій й програм розвитку музею, тематико-експозиційних планів постійних експозицій і тимчасових виставок;

- забезпечення екскурсійного, лекційного й консультативного обслуговування відвідувачів, іншої просвітньої й культурно-масової діяльності;

- надання консультативної й науково-методичної допомоги юридичним і фізичним особам відповідно до профілю Установи;

- проведення інших видів діяльності у сфері історії, музейної справи, які не заборонені музеям чинним законодавством України та міжнародними угодами, конвенціями і іншими нормативними актами, дія яких поширюється на сферу діяльності музею;

- як провідний заклад в галузі історії рідного краю у Вільнянському районі, здійснює надання методичної і практичної допомоги музеям на громадських засадах з усіх аспектів діяльності, координації їх роботи;

- організація роботи в архівах, бібліотеках, музеях, науково-дослідних та інших установах;

- забезпечення підвищення кваліфікації фахівців Установи, організація стажування й спільної роботи з фахівцями музеїв України;

          - встановлення та підтримання зв'язків із музеями, бібліотеками, іншими організаціями, установами та окремими спеціалістами у галузі історії, суміжних наук та галузей, преси та мас-медіа, освіти, науки, культури та іншими установами і особами, що можуть сприяти розвиткові музею, його кращому фінансуванню та якіснішому дотриманню вищевказаних цілей та завдань;

-  входження до музейних, історичних, інших профільних наукових організацій асоціацій, спілок, рад, товариств, конфедерацій і подібних до них об'єднань;

- здійснення нагляду і контролю за збереженням пам’яток історії і культури, додержанням законодавства про їх охорону і їх використання;

- ведення державного обліку пам'яток історії і культури;

-  ведення обліку музеїв, утворених у складі установ і закладів, в яких зберігаються музейні предмети, що належать до державної частини Музейного фонду України;

- підготовка попереджень щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення та охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;

- підготовка пропозицій щодо занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;

- контроль щодо належного технічного стану Установи, її матеріально-технічного забезпечення; підготовка пропозицій щодо раціонального розподілу капітальних видатків на забезпечення діяльності Установи;

- організація створення та подання на розгляд і погодження Засновнику технічної документації щодо будівництва, реконструкції, капітальних і поточних ремонтів Установи;

- упорядкування і збереження архівних матеріалів Установи.